அக்டோவர் 1 – ம் நாள் மொழி அடிப்படையில் ஆந்திர மநிலம் அமைந்தபோது கர்நூல் தலைநகராக விளங்கியது.

டிசம்பர் – இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலம் அமைக்க பசல் அலி கமிட்டி நியமிக்கப்பட்டது.


முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையமான காகா கலேல்கர் ஆணையம் நிறுவப்பட்டது.

குலக்கல்வி முறையை இராஜாஜி அவர்கள் கொண்டுவந்தார்.

குடும்பநலத்திட்டம் கொள்கை இந்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்தியாவில் வான்வழிப் போக்குவரத்து தேசியமயமாக்கப்பட்டது.

ஐக்கிய நாடுகள் அவை இந்தோனேசியாவை அங்கீகரித்தது.

தேவதாசிகள் ஒழிப்புச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.

எகிப்து நாட்டின் விடுதலை அறிவிக்கப்பட்டது.கி.பி. 01 முதல் கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1001 முதல் கி.பி 1100 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1101 முதல் கி.பி 1400 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1401 முதல் கி.பி 1500 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1501 முதல் கி.பி 1600 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1601 முதல் கி.பி 1700 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1701 முதல் கி.பி 1800 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1801 முதல் கி.பி 1900 ஆம் ஆண்டு வரை


கி.பி. 1901 முதல் கி.பி 2000 ஆம் ஆண்டு வரை


2001 ஆம் ஆண்டு முதல் ….