1. தாஜ் மஹால் (Taj Mahal), இந்தியா
  2. கொலோசியம் (Colosseum), ரோம்
  3. சீனப் பெருஞ்சுவர் (The Great Wall of China), சீனா
  4. மச்சு பிச்சு (Machu Picchu), பெரு
  5. பெட்ரா (Petra), ஜோர்டான்
  6. சிக்சென் இட்சா (Chichen Itza), மெக்சிகோ
  7. மீட்பரான கிருஸ்து (Christ the Redeemer), பிரேசில்